2. oktober 2020
Oslo Energi Holding har besluttet ikke å anke overskjønnet. Ingen andre parter har heller påanket avgjørelsen. Fristen for å anke løp ut 28. september 2020, og avgjørelsen er derfor rettskraftig. Du kan lese overskjønnet her. Tidligere aksjonærer som er part i overskjønnet vil nå få oppgjør i samsvar med overskjønnets slutning, fratrukket den foreløpige betalingen på kr. 96,75 som ble utbetalt høsten 2017. Utbetaling skjer til samme bankkonto som ved forrige betaling høsten 2017. Betaling antas å være gjennomført 9. oktober 2020.


12. mars 2019
Oslo Energi Holding har besluttet å begjære overskjønn til Borgarting Lagmannsrett. Beslutningen om overskjønn er fattet i forståelse med vår eier Oslo kommune. Begrunnelsen for begjæringen er at vi mener verdsettelsen av Hafslund aksjen til skjønnsretten er feil. For en nærmere begrunnelse vises det til begjæringen om overskjønn her.


11. februar 2019

Oslo tingrett har fastsatt hva Oslo Energi Holding AS skal betale de aksjonærene i Hafslund ASA som har begjært rettslig skjønn. Det er ikke naturlig å kommentere saken ytterligere nå før vi har studert premissene.


I skjønnssaken mellom Oslo Energi Holding AS og ca. 1500 aksjonærer i Hafslund, forventes avgjørelsen i løpet av februar 2019. Den vil bli sendt til alle i saken per post til forkynning.

Saken, som dreier seg om innløsningssummen til aksjene da Oslo kommune solgte Hafslund sommeren 2017, gikk fra 19. november til 6. desember i Oslo tingrett.

Har ytterligere spørsmål om saken, kan du sende en epost til: oslo.tingrett_skjonn.oeh@domstol.no 

Saksnummer for saken er 17-180987SKJ-OTIR.Oslo tingrett oppnevnte den 4. juli 2018 følgende skjønnsmenn som medlemmer av skjønnsretten i sak17-180987SKJ- OTIR/06 Oslo Energi Holding – KLP m.fl

  • Helge Rydning
  • Arvid Gusland
  • Harald von Heyden
  • Birger Schønberg

Skjønnsretten vil ledes av tingrettsdommer Cecilie Kvalheim


Partene i saken har engasjert

  •  KWC
  • Sparebank1 Markets
  • EY  

som sakkyndige vitner i saken.

Skjønnsforhandlingene er berammet 19. november 2018 og vil gå over tre uker.

Dersom du har ytterligere spørsmål i saken ber vi deg ta kontakt på oslo.tingrett_skjonn.oeh@domstol.noVEDRØRENDE BREV FRA OSLO TINGRETT

15. desember 2017

Etter at Oslo Energi Holding AS («OEH») har mottatt en rekke henvendelser fra tidligere aksjonærer i Hafslund ASA i anledning brev fra Oslo tingrett, har OEH i samråd med Oslo tingrett funnet det hensiktsmessig å formidle svar på de spørsmål som har gått igjen i henvendelsene til oss.

Oslo tingrett har i den siste tiden tilskrevet samtlige involverte aksjonærer vedrørende skjønnssaken i Hafslund ASA. Siden utsendelsen har skjedd over et antall dager, vil aksjonærene kunne motta henvendelsen på ulike tidspunkter. Oslo tingrett vil ha fullført utsendelsen i løpet av inneværende uke.

DETTE GJØRES I ANLEDNING BREVET:

Det eneste du må gjøre i anledning brevet er å signere og returnere kvitteringen for mottak av forkynnelse. Den kan som angitt i brevet enten returneres pr. post eller til den oppgitte epost-adresse. 

DETTE KAN GJØRES:

Som nærmere beskrevet i brevet, kan du innen den oppstilte frist gi uttalelse i et forberedende innlegg. Dette er altså ikke nødvendig, og det er heller ikke forventet at hver enkelt aksjonær selv avgir slik uttalelse, men det er altså en rett du har.

I brevet er det også opplyst at enkelte advokater har meldt fra at de er engasjert av en eller flere saksøkte i saken. Det er ikke nødvendig å være representert ved advokat. OEH ønsker naturligvis ikke å gi noen råd i denne sammenheng, men overlater til den enkelte å vurdere behovet for å la seg representere ved advokat.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Advokatfirmaet BA-HR v/advokat Arne Tjaum, tlf. 21 00 00 50, epost at@bahr.no.

 

UTBETALING TIL AKSJONÆRER SOM HAR AVSLÅTT TILBUDET OM INNLØSNINGSPRIS

20. november 2017
Oslo Energi Holding AS har besluttet å utbetale den tilbudte innløsningsprisen for aksjene i Hafslund ASA, kr. 96,76 pr. aksje, også til de aksjonærene som har avslått tilbudet og som derfor vil få innløsningssummen fastsatt ved skjønn. Utbetalingen som skjer nå er følgelig å betrakte som en foreløpig betaling, som vil bli hensyntatt ved endelig oppgjør etter rettskraftig skjønn. Utbetalingen er igangsatt og vil være gjennomført tirsdag 21. november 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Advokatfirmaet BA-HR v/advokat Arne Tjaum, tlf. 21 00 00 50, epost at@bahr.no.

BEGJÆRING OM SKJØNN INNGITT TIL TINGRETTEN

20. november 2017
Begjæring om skjønn til Oslo tingrett er i dag inngitt av Oslo Energi Holding AS. Begjæringen omfatter samtlige aksjonærer i Hafslund ASA som har avslått tilbudet om innløsningssum. Begjæringen er tilgjengelig under fanen «Dokumentasjon».

Eventuelle spørsmål kan rettes til Advokatfirmaet BA-HR v/advokat Arne Tjaum, tlf. 21 00 00 50, epost at@bahr.no.

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA – OPPGJØR OG VIDERE PROSESS

20. oktober 2017
I brev av 3. august 2017 til de tidligere aksjonærene i Hafslund ASA ble det informert om den tvungne overføringen av aksjer. I brevet ble det dessuten gitt tilbud om innløsningssum for aksjene, stort NOK 96,76 pr. aksje. Fristen for å avslå dette tilbudet utløp 9. oktober 2017.

Aksjonærer som ikke avslo tilbudet, vil nå få oppgjør i samsvar med tilbudet. Utbetaling skjer til bankkonto som er innmeldt som utbyttekonto på VPS-konto.

Når det gjelder aksjonærer som har avslått tilbudet om innløsningssum, følger det av allmennaksjeloven at løsningssummen i mangel av minnelig overenskomst skal fastsettes ved skjønn. Oslo Energi Holding AS vil snarest inngi begjæring om skjønn som omfatter samtlige aksjonærer som har avslått tilbudet om innløsningssum. Det er således ikke nødvendig for den enkelte aksjonær å inngi noen begjæring om skjønn. Når begjæringen er inngitt til retten, vil de tidligere aksjonærene bli informert om prosessen videre.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Advokatfirmaet BA-HR v/advokat Arne Tjaum, tlf. 21 00 00 50, epost at@bahr.no.